Gestoria i assessoria comptable-financera

Persones amb experiència s'encarreguen de posar en marxa el sistema comptable, que ha de permetre obtenir els informes financers rellevants per conèixer l'evolució de la seva empresa. Posem a la seva disposició la informació que l'ajudarà en la presa de decisions i el control de gestió.

Assessoria comptable

Per a aquelles empreses que tinguin una estructura que els permet portar la comptabilitat, donem suport tècnic en la comptabilització d'operacions, supervisem el procés comptable, analitzem els estats financers i emetem informes econòmics i financers.

Elaboració de comptabilitat

Per a aquelles empreses que hagin decidir l'externalització del servei, ens encarreguem de dur a terme el procés comptable complet:

 • Recepció i ordenació dels documents aportats.
 • Comptabilització de factures, moviments bancaris i resta d'operativa de la societat.
 • Amortitzacions, deterioraments i ajustaments comptables.

Obtenció dels estats financers

La comptabilització dels documents seguint les normes del Pla General Comptable, ens permetrà elaborar els estats financers, que són els documents que reflecteixen la situació financera i els resultats econòmics obtinguts per l'empresa en un període de temps determinat. N'efectuem l'anàlisi i interpretació per facilitar informació rellevant en la presa de decisions empresarials.

Llibres oficials al Registre Mercantil

Ens encarreguem de preparar i legalitzar en el Registre Mercantil els diversos documents que componen els llibres oficials:

 • Llibre diari.
 • Llibre d'inventaris i comptes anuals.

Comptes anuals i dipòsit al Registre Mercantil

Confecció dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu) i dipòsit en el Registre Mercantil.

Confecció de llibres registre fiscals

Per a aquelles entitats i persones físiques que exerceixen activitats econòmiques no mercantils i per a professionals que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al Codi de comerç confeccionem els llibres registre, que segons la legislació fiscal estan obligats a portar:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d'inversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.

Assessoria financera

Oferim una àmplia gamma de serveis d'assessoria financera, adaptant-nos a les seves necessitats, per tal de cobrir els aspectes rellevants en la gestió de l'àrea financera.

 • Anàlisi de la situació financera de l'empresa. Millora de processos.
 • Estudis de viabilitat i optimització de costos.
 • Gestió de tresoreria. Gestió de la liquiditat i del risc financer.
 • Endeutament bancari, suport en la negociació per a l'obtenció i renegociació de línies de crèdit i descompte.