Gestoria i assessoria fiscal

La complexa normativa que regula les obligacions tributàries fa necessari comptar amb l'assessorament de persones de confiança i experiència, que coneguin la situació de la seva empresa. Dediquem els recursos humans i materials necessaris per garantir l'eficàcia i la rapidesa en la nostra actuació.

Planificació fiscal

Estudi de les repercussions fiscals de l'operativa de la seva empresa amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, eliminació de contingències i elaboració de propostes de millora dins el marc de la legalitat.

Liquidació d'impostos - Gestió tributària

 • Declaració de retencions IRPF (nòmines, professionals, arrendament d'immobles, rendiments de capital mobiliari).
 • Declaració d’ IVA. Règim d'estimació directa i simplificada (mòduls IVA).
 • Pagaments fraccionats per rendiment activitats econòmiques. Règim d'estimació directa i objectiva (mòduls IRPF).
 • Pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.
 • Declaració operacions intracomunitàries.
 • Declaració anual d'operacions amb tercers.
 • Impost sobre la renda i el patrimoni.
 • Impost sobre societats.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).
 • Impost de successions i donacions (ISD).
 • Plusvàlua Ajuntament (IMIVTNU).

Servei de consultes fiscals

Fem informes sobre totes aquelles qüestions que per la seva especial transcendència requereixin una anàlisi detallada, incorporant-hi la normativa vigent, els criteris interpretatius de l'Administració i la jurisprudència dels tribunals.

Preparació i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil

Confecció dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu) i dipòsit en el Registre Mercantil.

Representació fiscal i tramitació de documents.

Assistència, representació i defensa davant les diferents administracions tributàries, amb motiu de peticions, requeriments i inspeccions. Preparació, revisió i presentació d'escrits dirigits a l'Agència Tributària, Generalitat, Ajuntament.

Elaboració dels llibres fiscals obligatoris.

Ens encarreguem de complir amb la legislació fiscal que imposa als contribuents que exerceixen activitats empresarials l'obligació de portar diferents llibres registre, en funció del règim fiscal a què estiguin subjectes i del tipus d'activitat desenvolupada:

 • Llibre registre de vendes i ingressos.
 • Llibre registre de compres i despeses.
 • Llibre registre de béns d'inversió.
 • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.
 • Llibre de factures emeses.
 • Llibre de factures rebudes.