Gestoria i assessoria laboral

L'assessorem en totes les matèries que es derivin de les relacions laborals, a través d'un equip competent que va incorporant constantment la nova normativa per oferir un tractament actual, professional i proper.

Els serveis que prestem des del nostre servei d'Assessoria Laboral són:

Seguretat Social

 • Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social (alta patronal) i centres de cotització.
 • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades.
 • Preparació i enviament dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2).
 • Estudi del correcte enquadrament en Seguretat Social de socis, administradors i familiars vinculats a l'empresa.
 • Tramitació d'ajornament de quotes, recursos per reclamació de deutes, liquidacions complementàries, devolució de saldos creditors i resolució d'incidències.
 • Elaboració de contractes de treball, tenint en compte els avantatges i bonificacions dels tipus de contracte disponibles.
 • Tramitació en el sistema xarxa de comunicats de baixa mèdica, confirmació i alta (ILT).
 • Notificació de comunicats d’accidents de treball.
 • Tramitació de situacions específiques (maternitat, incapacitat permanent, jubilació anticipada).
 • Tramitem la subvenció per a la formació que gestiona la Fundació Tripartita. Les empreses disposen d'un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors: l'import del qual s'obté en aplicant un percentatge a la quantia ingressada per cada empresa l'any anterior, en concepte de quota de formació professional. Percentatge de bonificació

Contractes

 • Preparació i redacció de contractes segons les característiques del lloc a cobrir, les necessitats de l'empresa, les circumstàncies personals del treballador, la tipologia de contractes disponibles i les bonificacions existents.
  • Contractes indefinits amb bonificació o sense.
  • Contractes temporals amb bonificació o sense.
  • Contractes formatius (pràctiques i formació).
  • Contractes per a persones amb discapacitat.
  • Contractes de relleu.
 • Modificació dels contractes de treball (transformació de temporals en indefinits, pròrrogues).
 • Notificació i registre de contractes en les Oficines de Treball (OTG).
 • Suspensió de la relació laboral per permisos i llicències a treballadors.
 • Supòsits d'extinció de la relació laboral per acomiadament.

Nòmines

 • Confecció mensual dels fulls de salari.
 • Implementació de variables, complements, incentius, plusos.
 • Liquidació d'endarreriments per revisió de conveni.
 • Ajustament de retencions segons retribució i normativa fiscal.
 • Preparació de liquidacions i quitances.

Acomiadaments

 • Estudi de la relació laboral, conveni i circumstàncies contractuals del cas.
 • Preparació de cartes d'acomiadament, liquidacions.
 • Negociació amb treballadors i comitè d'empresa.

Assistència laboral

 • Assistència tècnica en inspeccions de Treball.
 • Col·laboració en l'elaboració del Pla de Riscos Laborals.
 • Conciliacions al CMAC.
 • Judicis en Jutjat Social.
 • Consignacions judicials per acomiadament.
 • Participació en la negociació col·lectiva.
 • Auditoria laboral.
 • Legalització de llibre de visites.