Altres serveis

La nostra vocació és oferir un servei integral a empreses i particulars. Si vostè ho necessita, l'ajudem en els seus tràmits davant l'Administració i altres entitats.
  • Ajuntament: llicència d'obertura i obres, liquidació plusvàlua (impost municipal increment de valor terrenys de naturalesa urbana "IMIVTNU")...
  • Generalitat: registre de documents, liquidació sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), liquidació de l'impost successions i donacions, cèdules d'habitabilitat, ajudes, subvencions...
  • Registre Mercantil: certificats, inscripció de documents...
  • Registre de la Propietat: inscripció de documents públics, cancel·lació hipoteques, certificats, notes simples de finques registrals, garanties...
  • Seguretat Social: afiliació, prestacions per jubilació, invalidesa, viduïtat, assistència en requeriments...
  • INEM/SEPE: prestacions, preparació de la memòria de capitalització, prestació desocupació (atur).
  • Trànsit: liquidació de taxes, canvi de nom vehicles, baixes, renovació targeta de transport...