La reforma laboral

10/02/2012

El Consell de Ministres aprova el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

La reforma pretén impulsar la creació d'ocupació i posar fi a la dualitat del mercat de treball.

Estableix mecanismes efectius de flexibilitat interna en les empreses perquè l'acomiadament sigui l'última alternativa de l'empresari.

Modernitza la negociació col · lectiva per acostar-la a les necessitats d'empreses i treballadors.

Reconeix un nou dret individual dels treballadors a la formació.

La norma introdueix mesures especialment dirigides als col · lectius més castigats per la desocupació: joves i aturats de llarga durada.

Impulsa la suma d'esforços de tots aquells que puguin col · laborar en la recerca d'un lloc de treball "Dóna suport als autònoms i PIMES proporcionant més flexibilitat i capacitat d'adaptació.

Reforça els mecanismes de control i prevenció per evitar el tracte discriminatori amb els treballadors i combatre l'absentisme laboral injustificat.

El Consell de Ministres va aprovar el dia 10 de febrer el Reial Decret Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, l'objectiu primordial és frenar a curt termini la destrucció de llocs de treball i posar les bases per a la creació de l'ocupació.

Per a això, es dissenyen mecanismes de flexibilitat interna a les empreses per promoure el manteniment de l'ocupació i aconseguir que l'acomiadament sigui l'última opció. La reforma també afavoreix la negociació col · lectiva de les empreses.El resum de la reforma:


› Els acomiadaments seran més barats.

L'acomiadament improcedent dels treballadors fixos es reduirà de 45 dies a 33 dies per any treballat i de 42 mensualitats a un màxim de 24 mensualitats. Els treballadors amb contractes de 45 dies per any treballat mantenen aquesta indemnització per al temps transcorregut fins a la publicació al BOE del decret, però a partir de llavors, la indemnització que comencin a acumular serà de 33 dies per any. No obstant això, la indemnització màxima per a aquells que tinguin en l'actualitat un contracte de 45 dies per any treballat, conservaran el límit màxim de 42 mensualitats i no de 24.

› Nova causa d'acomiadament objectiu per causes econòmiques.

La indemnització per l'extinció del contracte indefinit serà de 20 dies per any treballat en cas d'acomiadament procedent per causes objectives, amb un màxim de 12 mensualitats. Així, s'entendran per causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, com l'existència de pèrdues actuals o previstes o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos o vendes, entenent per persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.

› Creació d'un nou contracte de suport a emprenedors que contractin el seu primer treballador menor de 30 anys.

Les empreses de menys de 50 treballadors que contractin el seu primer treballador menor de 30 anys, que estigui en atur podran aplicar una deducció de 3.000 euros. El treballador podrà cobrar durant un temps un 25% de la prestació de la prestació d'atur i l'ocupador deduir el 50% del cost per al'empresa.

› Bonificació per contractació de col · lectius de difícil ocupabilitat.

Es fomentarà la contractació indefinida de joves i d'aturats de llarga durada amb bonificacions de fins a 4.500 euros.

› Flexibilitat en l'empresa i la negociació col · lectiva.

Es dóna prioritat als convenis d'empresa independentment del que es pacti en convenis de nivell superior, es facilita la modificació de la jornada de treball, l'horari, el salari i sistema de rendiment, entre d'altres. Les empreses en dificultats també poden despenjar (no aplicar el conveni pactat amb les parts.

› Dret a la formació del treballador.

Dret del treballador a 20 hores de formació anuals pagades per la seva empresa. També hi haurà un contracte per a la formació i l'aprenentatge, en què s'amplia l'edat màxima de 30 anys per accedir a aquest tipus de contractació fins que la taxa d'atur baixi del 15%, llavors baixarà fins als 25 anys.

› Encadenament de contractes temporals per un màxim de dos anys.

A partir del 31 desembre 2012 torna a estar prohibit l'encadenament de contractes.

› Empreses de treball temporal.

Les ETT podran col · laborar en la col · locació de treballadors.

› Foment de l'establiment de nous empresaris autònoms.

Els homes de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms podran capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació a què tinguin dret.

› Limitació a 7 dies de la indemnització de directius d'empreses públiques.

Els directius d'empreses públiques que cessin i es reincorporin al seu lloc anterior en l'Administració no tindran indemnització per acomiadament. La resta dels directius d'empreses públiques que siguin cessats cobraran una indemnització per acomiadament de 7 dies per any treballat amb un límit de sis mensualitats.

› Els treballadors amb contracte a temps parcial poden fer hores extraordinàries.Les mesures contingudes en el Reial Decret són les següents:1. Col · laboració en la recerca urgent d'ocupació.

Per sumar els esforços urgents de tots aquells que poden col · laborar en la recerca d'un lloc de treball, s'autoritza a les empreses de treball temporal, que compten amb una àmplia xarxa de sucursals distribuïdes per tot el territori i amb àmplia experiència en el mercat de treball, per actuar com a agències privades de col · locació.

L'objectiu és contribuir a reduir la durada mitjana de la desocupació, millorar la qualitat dels aparellaments (perquè els treballadors tinguin accés a llocs de treball més adequats a les seves característiques, i les empreses trobin a empleats més ben preparats). En cap cas, les empreses de treball temporal cobraran als treballadors.2. Dret a la formació.

Per millorar l'ocupabilitat dels treballadors s'introdueix el dret a la formació, amb l'objectiu de tractar d'evitar que un canvi tecnològic o d'un altre tipus suposi l'acomiadament del treballador, així com enfortir la preparació professional dels treballadors.

Els treballadors amb més d'un any d'antiguitat tindran permís retribuït de 20 hores anuals d'activitats formatives el contingut ha d'estar vinculat al lloc de treball. També es crea un compte formació en la qual es recollirà la formació rebuda pel treballador al llarg de la seva vida activa.

Es permetrà a més que els centres i entitats de formació acreditats puguin executar directament els plans de formació a nivell estatal i autonòmic.3. Contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Per reduir l'elevat atur juvenil i mitigar els efectes de l'abandonament primerenc dels estudis, s'impulsa el contracte per a la formació i l'aprenentatge.

S'eleva l'edat màxima per tenir accés a aquest tipus de contracte, tenint en compte la prolongació dels períodes d'estudi i l'elevada taxa d'atur en el col · lectiu de menors de 30 anys fins que la taxa d'atur baixi del 15%.

Després d'esgotar un període de formació en una activitat, el treballador podrà utilitzar aquesta modalitat de contracte en altres sectors. A més, podrà rebre la formació en la pròpia empresa, si disposa d'instal · lacions i personal adequat.4. Nou contracte indefinit de suport als emprenedors.

La reforma impulsa un nou contracte indefinit per a PIMES i Autònoms (empreses de menys de 50 treballadors), que suposen el 95% del teixit productiu, amb les següents característiques:

 1. Comptarà amb un període de prova d'1 any, cosa que facilitarà la contractació indefinida per part de les PIMES i autònoms.
 2. L'empresa tindrà dret a una deducció en el seu compte fiscal de 3.000 euros quan contracte el seu primer treballador, sempre que tingui menys de 30 anys.
 3. Els emprenedors que contractin un treballador en atur es poden deduir fiscalment el 50% de la prestació per desocupació que vingués cobrant el treballador durant 1 any. Per la seva banda, el treballador podrà voluntàriament percebre, juntament amb el seu sou, el 25% de la prestació per desocupació durant el mateix període.
 4. A més, s'estableix un règim de bonificacions dirigides a col · lectius desocupats amb especials dificultats per a incorporar al mercat laboral. Les mesures són les següents:
           4.1. - Per fomentar la contractació de joves, amb una taxa d'atur propera al 50%: bonificació en la quota de la Seguretat Social de fins a 3.600 euros a la contractació indefinida de joves entre 16 i 30 anys durant tres anys. La bonificació s'incrementa a mesura que augmenta l'antiguitat del treballador:

            > 1º Any: 1.000 euros.

            > 2º Any: 1.100 euros.

            > 3º Any: 1.200 euros.

            > S'aplicaran 100 euros més a l'any si el treballador és dona en sectors on aquest col · lectiu està poc representat.                 
            4.2. - Per fomentar la contractació d'aturats de llarga durada: bonificació de fins a 4.500 euros a la contractació indefinida de desocupats de llarga durada majors de 45 anys (aturats almenys 12 mesos dels 18 anteriors):

             > 1º Any: 1.300 euros

             > 2º Any: 1.300 euros

             > 3º Any: 1.300 euros

             > Quan els contractes es concertin amb dones en sectors on aquest col · lectiu està poc representat les bonificacions indicades s'eleven als 1.500 euros.

5. Limitació de l'encadenament de contractes temporals.

A partir del 31 de desembre de 2012 es recupera la prohibició d'encadenar contractes temporals més enllà dels 24 mesos.


6. Modificació del contracte a temps parcial.

Impuls de la utilització d'aquest contracte que afavoreix que els treballadors puguin compatibilitzar millor la feina amb els estudis i amb la seva vida familiar i personal.7. Regulació del teletreball.

Es regula el teletreball, salvaguardant el dret a la formació d'aquests treballadors.

Es garanteix el dret a una retribució equivalent als que treballen de forma presencial al centre de treball ia ser informats de les vacants en llocs presencials existents.8. Classificació professional i mobilitat funcional.

Es tracta de facilitar l'adaptació de les condicions laborals a la realitat de l'empresa. A més, busca corregir l'actual dualitat del mercat de treball, en què una part dels treballadors es troba molt protegida enfront de l'altra.

S'elimina el sistema de classificació de treballadors per categories professionals i es generalitza el sistema de grups professionals, facilitant així, l'adaptació dels treballadors a noves funcions.

Els grups professionals definits de forma àmplia afavoreixen la mobilitat interna i suposen una oportunitat perquè el treballador adquireixi experiència en altres àmbits d'activitat on les seves habilitats poguessin ser semblants o, fins i tot, majors.9. Millora de la mobilitat i facilitat per a la modificació de condicions de treball.

Amb l'objectiu d'evitar l'acomiadament, se simplifiquen els tràmits per reduir la jornada de treball o suspendre el contracte com a mecanisme d'ajust davant de situacions de disminució de la demanda. S'elimina l'autorització administrativa necessària per dur a terme la mesura.

Per ajudar a les empreses en situacions econòmiques adverses, s'introdueix una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social dels treballadors afectats per la suspensió o reducció de jornada, amb una durada de 240 dies màxim i condicionada a l'estabilitat en l'ocupació (com a mínim un any).

Si l'empresa extingeix finalment els contractes, els treballadors no veuen minvat el seu dret a la prestació per desocupació, ja que s'estableix la reposició de les prestacions (comptador 0) fins a un màxim de 180 dies.10. Flexibilitat interna.

En la línia d'aprofundir en la flexibilitat interna de les empreses, que situï l'acomiadament com a últim recurs, s'escomet una reforma de la negociació col · lectiva:

S'introdueix la prioritat dels convenis d'empresa, de manera que, independentment del que es pacti a nivell superior, els representants dels treballadors i l'empresari poden consensuar un conveni d'empresa que s'adapti a les seves necessitats i particularitats.
Es facilita a les empreses en dificultats la no aplicació del conveni d'àmbit superior (desvinculació). En cas que no hi hagi acord, les parts aniran a la solució extrajudicial de conflictes i, si s'escau, a l'arbitratge si ho han pactat en el conveni col · lectiu. Si no és així, una de les parts elevarà el desacord a la Comissió Consultiva de Convenis Col · lectius nacional o els seus equivalents autonòmics, que nomenarà un àrbitre que resoldrà en un màxim de 25 dies.
Per afavorir la negociació i la consecució dels acords, les parts han de negociar un nou conveni en un termini màxim de dos anys. A partir d'aquesta data, el conveni ja no estarà vigent, per la qual cosa es posa fi a la ultractividad indefinida dels convenis.


11. Major eficàcia del mercat de treball.

Es busca harmonitzar la nostra legislació amb la dels països del nostre entorn i aconseguir una major eficàcia del mercat de treball, de manera que es fomenti clarament la contractació indefinida i, per tant, s'eviti la dualitat laboral.

Així, pel que fa a l'extinció laboral per causes empresarials:

Es clarifiquen les causes de l'acomiadament per evitar l'excessiva judicialització.
S'elimina l'autorització administrativa prèvia, en línia amb la pràctica dels països europeus.
S'obre la possibilitat que els organismes i entitats que formen part del sector públic invoquin causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció. Aquesta mesura pretén facilitar el redimensionament de les estructures administratives que van créixer desmesuradament durant la fase de fort creixement econòmic i que no són sostenibles des d'un punt de vista financer en el moment actual, ni hi ha una previsió que ho siguin en els propers anys.
Per reduir la dualitat en el mercat de treball.

A partir de la reforma, es generalitza la indemnització per l'extinció del contracte indefinit que serà de 33 dies per any treballat en cas d'acomiadament improcedent, amb un màxim de 24 mensualitats.
Es respectaran els drets adquirits dels treballadors: per als contractes antics, la nova indemnització només és aplicable per al període de treball que es realitzi a partir de l'aprovació d'aquesta norma. Aquests contractes conserven el dret a obtenir una indemnització de fins a 42 mensualitats. Aquesta nova indemnització s'aplica amb caràcter general només als nous contractes.
La indemnització per l'extinció del contracte indefinit serà de 20 dies per any treballat en cas d'acomiadament procedent per causes objectives, amb un màxim de 12 mensualitats.
El Fons de Garantia Salarial només cobrirà l'extinció dels contractes per acomiadaments procedents en PIMES.
Es reforça el dret a la formació: s'exigeix ​​que l'empresari, quan porti a terme una modificació tècnica a la qual s'hagi de adaptar el treballador, li ofereixi un curs perquè pugui formar-se. Aquest període formatiu suspèn el contracte i el treballador cobra el seu salari. Únicament es podrà acomiadar al treballador per falta d'adaptació si abans s'ha facilitat aquesta formació sense resultats.
S'incorpora l'obligació per a empreses que acomiadin a més de 100 treballadors d'articular un pla de recol · locació externa dissenyat per a un període de, almenys, sis mesos.12. Més control i lluita contra el frau.

L'objectiu és activar mecanismes que permetin combatre el frau i l'economia submergida. Per a això, es proposa un Pla especial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que garanteixi el compliment estricte de la Llei

S'impulsarà que els desocupats que estiguin cobrant la prestació realitzin serveis d'interès general en benefici de la comunitat a través de convenis de col · laboració amb les administracions públiques.13. Absentisme.

Per combatre comportaments individuals d'absentisme injustificat que ocasionen a l'empresa un elevat cost econòmic i organitzatiu:

S'elimina la vinculació del grau d'absentisme del treballador i la plantilla per justificar l'absentisme com a causa d'acomiadament. A partir d'ara només es tindrà en compte l'absentisme del treballador.
Es millorarà l'eficàcia de l'avaluació de la incapacitat temporal a través de les mútues d'accidents de treball.

 

14. Capitalització de la prestació per desocupació.

Es possibilita la capitalització del 100% de la prestació per desocupació per a joves de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms.