La reforma laboral i els salaris de tramitació

15/02/2012

¿El Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, ha eliminat els salaris de tramitació?.

Els salaris de tramitació són els que es generen des de la data d'extinció del contracte de treball fins a la data de la sentència que declara l'acomiadament improcedent (des que és acomiadat el treballador fins que es dicta la sentència).

L'article 18.8 del Reial decret llei 3/2012 de reforma laboral modifica la redacció de l'art. 56.2 de l'Estatut dels Treballadors, que passa a tenir la redacció següent:

«2. En cas que s'opti per la readmissió, el treballador té dret als salaris de tramitació. Aquests equivaldran a una quantitat igual a la suma dels salaris deixats de percebre des de la data d'acomiadament fins la notificació de la sentència que declari la improcedència o fins que hagi trobat una altra feina, si aquesta col · locació és anterior a la sentència i es provés per el que ha percebut, per al seu descompte dels salaris de tramitació».

Quan un treballador és acomiadat, si considera injustificat l'acte, pot plantejar una demanda davant el Jutjat Social. Arribat el dia del judici i analitzats els motius adduïts per l'empresari i les al · legacions del treballador, si el jutge declara improcedent l'acomiadament, l'empresa pot optar entre readmetre el treballador en les mateixes condicions que venia gaudint fins ara, o abonar-li la indemnització que correspongui.

El Govern justifica la desaparició dels salaris de tramitació en els acomiadaments improcedents en els que l'empresari opti per la indemnització, en què el temps de durada del procés judicial no sembla un criteri adequat per compensar el perjudici que suposa la pèrdua de l'ocupació, podent , a més, el treballador accedir a la prestació de desocupació des del mateix moment en què té efectivitat la decisió d'extinció. A més, els salaris de tramitació poden actuar en ocasions com un incentiu per a estratègies processals dilatòries.

Abans de la reforma laboral, tant si l'empresari optava per la readmissió com per la indemnització, el treballador tenia dret a l'abonament dels salaris de tramitació, és a dir cobrar el salari normal dels dies transcorreguts entre l'acomiadament i la sentència, com si hagués estat treballant.

Llavors, què ha canviat? que a partir del 12 de febrer de 2012, data de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei el treballador només té dret a ells en el cas que l'empresari opti per la readmissió. En cas que opti per la indemnització, s'ha d'abonar la quantitat que correspongui i llest.

L'acomiadament improcedent passa a tenir un major cost per al treballador:

  • Deixarà de percebre els salaris de tramitació, en cas de ser reconegut l'acomiadament com improcedent pel jutge si l'empresari no opta per la readmissió.
  • El treballador haurà de incórrer en unes despeses d'advocat per reclamar el pagament de la indemnització, atès que, a partir de la reforma, pocs empresaris voldran reconèixer la improcedència de l'acomiadament, en el moment de produir l'extinció. Amb anterioritat a la reforma, en la major part dels acomiadaments l'empresari reconeixia la improcedència i abonava la indemnització (conegut com acomiadament express) evitant que el treballador hagués de pagar un procés judicial per obtenir una declaració d'improcedència.
  • Major demora en el cobrament de la indemnització. Abans de la reforma l'acomiadament express obligava a l'empresari a lliurar la indemnització al treballador, en el moment de produir-se l'acomiadament, si no volia arriscar-se a suportar els salaris de tramitació, en canvi en l'actualitat, l'empresari pot procedir a notificar l'acomiadament, sense haver de pagar la indemnització fins que una sentència judicial l'obligui. La reforma suposarà de fet una demora de diversos mesos en l'abonament de la indemnització.

Cal assenyalar que si la persona acomiadada és un representant legal dels treballadors o un delegat sindical, l'opció entre indemnització o readmissió correspondrà sempre al treballador, i tant si opta per una opció o una altra, si que tindrà dret als salaris de tramitació.

Tags: assessoria laboral, acomiadament, salari tramitació, acomiadament express