Model 347

09/03/2012

El Reial decret 1615/2011, de 14 de novembre, introdueix modificacions en matèria d'obligacions formals en el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. El 12 de desembre de 2011 es va publicar l'Ordre EHA/3378/2011, d'1 de desembre que, entre altres normes, modificava l'ordre EHA/3012/2008, de 20 d'octubre, per la qual s'aprovava el model 347 vigent fins ara i que contemplen les següents novetats:

 

 • S'avança la data límit de presentació al 28 de febrer (es manté el 31 de març de 2012, per a la declaració d'operacions realitzades el 2011).
 • S'haurà de desglossar el volum d'operacions de manera trimestral, en lloc del volum anual que presentem actualment.
 • Les empreses que estiguin adscrites al règim de devolució mensual de l'IVA que ja presenten el model 340, no tenen l'obligació de presentar el model 347.
 • A partir del 2014, el model 340 serà obligatori per a les empreses que estan obligades a la seva presentació mensual o trimestral i per tant, deixaran de presentar el model 347. 


L'objectiu dels canvis és augmentar la informació que se subministra en les relacions entre les empreses i va encaminada a millorar els sistemes d'encreuament d'informació interempresarial per detectar les discrepàncies en les declaracions d'IVA.

Aquests nous canvis que s'introdueixen, van a provocar un millor acotament de les operacions entre les empreses, s'escurcen els terminis de presentació i persegueixen un control més exhaustiu del canvi de períodes de liquidació de les diferents factures entre les empreses.

S'ha acabat traspassar factures al següent trimestre per pagar menys IVA en aquesta liquidació!.Què és el model 347?.

És la DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES físiques o jurídiques, sent un model informatiu, és a dir, que no implica realitzar cap pagament, només s'informa de amb qui i ja s'han realitzat operacions l'any anterior.

L'Agència Tributària utilitza aquestes dades per exercir les seves tasques de control mitjançant l'encreuament dels imports i l'estudi de les diferències (i, si s'escau, iniciar les inspeccions i les sancions corresponents).Què es declara?.

Es declaren totes les operacions de compres i de vendes superiors a 3005,06 €, indicant les dades dels clients i proveïdors, així com els imports de les operacions amb cadascun d'ells. De la mateixa manera cal procedir amb els deutors, arrendadors, creditors i arrendataris.

Per imports entenem la suma total de les factures (inclosos els impostos) de l'any anterior (de l'1 de gener al 31 de desembre). Caldrà detallar el volum d'operacions per trimestres.Qui l'ha de presentar?.

Per regla general: l'han de presentar totes les persones físiques o jurídiques (públiques o privades), les comunitats de béns i altres entitats que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.Excepcions:

 • Les persones físiques i entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel règim d'estimació objectiva i, simultàniament, en l'IVA pels règims especials simplificat o d'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència, llevat que realitzin operacions que estiguin excloses de qualsevol dels règims esmentats.
 • Aquells que realitzin a l'estat espanyol activitats empresarials o professionals sense tenir en el territori la seu de la seva activitat, establiment permanent o el domicili fiscal.
 • Els qui hagen realitzat, exclusivament, operacions no sotmeses al deure de declarar lliuraments de béns realitzades en aquest estat per una empresa no establerta. 


En cas de qualsevol dubte, el més segur sempre és consultar amb el vostre assessor fiscal.Quan es declara?.

El termini de presentació abasta tot el mes de març de l'any l'any declarat, per a l'any 2013 el termini finalitzarà al febrer.Com es declara?.

Depenent de la quantitat de declarats, hi ha diverses formes de presentar la declaració anual d'operacions amb tercers:

1.- Fins a 15 registres: Poden presentar-se de les en imprès, tant si la declaració ha estat emplenada en el formulari ajustat al model 347, com si es tracta d'un imprès generat mitjançant la utilització del mòdul d'impressió del programa d'ajuda de la AEAT.

Per via telemàtica a través d'Internet.

Per via telemàtica per teleprocés.

2.- De 16 a 49.999 registres: Han de presentar per via telemàtica a través d'Internet o per teleprocés.

3.- De 50.000 en endavant: Han de presentar per via telemàtica per teleprocés o en suport directament llegible per ordinador. La declaració en suport directament llegible per ordinador pot ser individual o col · lectiva, segons que les dades que contingui es refereixin a un únic declarant oa diversos, respectivament.Què Operacions es declaren?.

De vegades, se susciten dubtes sobre l'any en què hi ha de declarar algunes operacions. Hi ha una sèrie de criteris d'imputació temporal per determinar si una operació s'ha d'incloure en el 347 d'un any o en el d'un altre. Així doncs:

 • Les operacions a relacionar són les realitzades l'any natural a què es refereix la declaració, entenent produïdes el dia en què s'expedeix la factura.
 • En els supòsits de devolucions, descomptes i bonificacions concedides, d'operacions que queden sense efecte i de concurs de creditors que donin lloc a modificacions en la base imposable de l'IVA, quan tinguin lloc en un any natural diferent d'aquell al qual correspongui la declaració anual on es va incloure l'operació, sense que encara s'hagin produït les circumstàncies modificatives, aquestes s'han de reflectir en la declaració de l'any en què s'hagin produït les circumstàncies. L'import total individualitzat d'operacions efectuades amb una mateixa persona o entitat, s'ha de declarar tenint en compte les modificacions indicades.
 • Les bestretes a clients, proveïdors o altres creditors també s'han d'incloure en la declaració anual. Quan es realitzi l'operació, s'ha de declarar el seu import total minorat per les bestretes abans declarats, sempre que aquest import més el de les restants operacions l'any amb aquesta mateixa persona o entitat superi els 3.005,06 euros.
 • Les subvencions, auxilis o ajudes concedides per les entitats públiques s'entenen satisfets el dia en què s'expedeixi la corresponent ordre de pagament.


Quines dades cal declarar?.

Dades que cal incloure en la declaració:

 • Identificació del declarant: Els cognoms i nom, per aquest ordre, o, en cas de tractar d'una entitat, la denominació o raó social completa, així com el número d'identificació fiscal i el domicili fiscal del declarant.
 • Identificació dels declarats: Els cognoms i nom, per aquest ordre, o, si s'escau, la denominació o raó social completa, així com el número d'identificació fiscal de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.
 • Import de les operacions: L'import total individualitzat en euros de les operacions realitzades amb cada persona o entitat en l'any natural a què es refereix la declaració. Caldrà detallar el volum d'operacions agregat per trimestres.
 • Els arrendaments de locals de negocis s'han de fer constar separadament altres operacions que, si s'escau, realitzin les mateixes parts, sense perjudici de la seva inclusió en l'import total individualitzat de les operacions realitzades amb cada persona o entitat. A aquests efectes, l'arrendador ha de consignar els cognoms i nom o raó o denominació social completa i el número d'identificació fiscal dels arrendataris, així com les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats. Per tant, el fet d'haver d'identificar separadament les operacions d'arrendament de local de negocis no exclou l'import d'aquestes operacions del còmput del límit de 3.005,06 euros en conjunt respecte d'una mateixa persona o entitat, que determina l'obligació de declarar, i en l'import total individualitzat que cal consignar, es computen tots els conceptes meritats respecte d'aquesta persona o entitat, inclosos els arrendaments.
 • Les entitats asseguradores han d'identificar separadament d'altres les operacions d'assegurances, atenent l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l'exercici de la seva activitat asseguradora, sense perjudici de la seva inclusió en l'import total individualitzat de les operacions realitzades amb cada persona o entitat.
Per calcular l'import total d'operacions amb cada persona o entitat que s'ha de consignar, s'estableixen les següents normes:

 • En les operacions subjectes i no exemptes de l'IVA, s'ha de declarar l'import total de les contraprestacions, afegint les quotes i recàrrecs repercutits o suportats per l'IVA.
 • En les operacions que hagin generat el dret per al transmissor del bé o el prestador del servei a percebre una compensació per aplicació del règim especial d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'ha de declarar l'import de les contraprestacions totals, afegint les compensacions percebudes o satisfetes.
 • Com import total de la contraprestació s'entén el resultant de les normes de determinació de la base imposable de l'IVA, fins i tot per les operacions no subjectes o exemptes que hagin de relacionar.
 • L'import total individualitzat ha de declarés net de devolucions o descomptes i bonificacions concedides i de les operacions sense efecte en el mateix any, tenint en compte les alteracions del preu esdevingudes durant aquest període.
 • En les operacions de mediació i en les d'agència o comissió, quan l'agent o comissionista actua en nom d'altri, s'ha de declarar l'import total individualitzat de les contraprestacions corresponents a aquestes prestacions de serveis (import de les comissions), afegint les quotes repercutides o suportades en concepte de l'impost sobre el valor afegit. Si l'agent o comissionista actua en nom propi, s'entén que ha rebut i lliurat o prestat pel seu compte els corresponents béns o serveis, i ha de declarar, en conseqüència, l'import total de les corresponents contraprestacions, quotes i recàrrecs.
 • Així mateix, en el supòsit de concurs de creditors que hagin donat lloc a modificacions en la base imposable de l'IVA, segons el que disposa l'apartat dos de l'article 80 de la LIVA, en el mateix any natural a què es refereixi la declaració regulada en aquest Reial decret, l'import total individualitzat s'ha de declarar tenint en compte aquestes modificacions.


 

On es presenta l'imprès o el suport?.

 • En imprès: Es pot presentar a la delegació o administració de l'AEAT del domicili fiscal o seu del declarant, directament o per correu certificat.
 • En suport directament llegible per ordinador: Si es tracta de suport individual, aquest ha de presentar a la delegació o administració de l'Agència Tributària, en l'àmbit territorial estiga situat el domicili fiscal o la seu del declarant o obligat tributari (bé en la Delegació Central de Grans contribuents oa la Unitat Regional de Gestió de Grans Empreses de la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal o la seu del declarant o obligat tributari, segons escaigui).
 • Si es tracta de suports col · lectius s'han de presentar a la delegació o administració de l'AEAT que correspongui al domicili o seu de tots els declarants o obligats tributaris inclosos en els mateixos (si els domicilis o seus estan situats en diferents administracions d'una mateixa delegació, davant aquesta última). En el cas de declarants adscrits a la Delegació Central de Grans contribuents o unitats regionals de gestió de grans empreses, es poden presentar en aquests organismes.¿Sancions?.

Infraccions i sancions relacionades amb el compliment d'aquesta obligació constitueixen infraccions tributàries:

La no presentació de la declaració anual d'operacions amb tercers, sempre que no s'hagi produït o es pugui produir un perjudici econòmic per a la Hisenda Pública.

Qualificada aquesta conducta com a infracció lleu, li correspon una sanció consistent en multa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s'hagi hagut d'incloure en la declaració, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

La presentació de forma incorrecta, inexacta o amb dades falses de la declaració anual d'operacions amb tercers quan no s'hagi produït o es pugui produir un perjudici econòmic per a la hisenda pública (article 199 Llei general tributària).

Aquesta infracció es qualifica com a greu, i li correspon una sanció consistent en:

 • Una multa proporcional de fins el 2% de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 euros.
 • Si l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament representa un percentatge superior al 10, 25, 50 o 75% de l'import de les operacions que van haver de declarar, la sanció consisteix en una multa pecuniària proporcional del 0,5%, 1%, 1,5% o 2% de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, respectivament.
 • En cas que el percentatge sigui inferior al 10%, s'ha d'imposar multa fixa de 500 euros.
Tags: Assessoria fiscal, IVA, operacions amb tercers, declaració anual, 347.