L'informe de vida laboral

01/01/2012

Què és l'informe de vida laboral?.


Els informes de vida laboral contenen informació respecte de les situacions d'alta o baixa d'una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social. Les situacions que s'inclouen en els informes són computables per a l'accés, almenys, d'una de les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social. Per tant, no totes les situacions que s'inclouen en l'informe de vida laboral han de ser necessàriament computables per a totes les prestacions econòmiques contributives del sistema, aspecte aquest que haurà de ser determinat per l'entitat gestora competent sobre la resolució de la sol · licitud de la corresponent prestació.Tinc molta urgència en obtenir informe de vida laboral Puc aconseguir-ho en alguna Administració de la Seguretat Social?.


No Les administracions no faciliten l'informe de vida laboral de forma presencial.

En cas d'urgència s'ha d'acudir a la via telemàtica per a la seva obtenció.

Si vostè té DNI (amb xip) i PIN, des del nostre despatx podem aconseguir i lliurar l'informe de vida laboral al moment "en línia".Com obtenir l'informe de vida laboral?.


L'informe de vida laboral es pot obtenir de diferents formes:1.- Canal telefònic.

Truqui al 901 50 20 50 i li han de remetre l'informe per correu ordinari al domicili que tingui vostè en la Seguretat Social. Si el domicili no és vàlid haurà de modificar prèviament seves dades a la Seguretat Social.2.- Canal telemàtic. Usuaris amb certificat digital.

Si vostè disposa de certificat digital, accedeixi a la web de la Seguretat Social, serveis personals, "Informe de vida laboral", aquest li apareixerà a la pantalla del seu ordinador i podrà imprimir directament.

Amb el servei d'obtenció d'informes de vida laboral amb certificat digital, la impressió o consulta de l'informe es realitza en el mateix moment de la seua petició, a través del seu propi ordinador.

Per accedir a aquest servei cal tenir un certificat digital inclòs a la llista de certificats admesos, així com complir amb la resta de requisits tècnics.

A més, en el cas que aquest certificat no s'haja obtingut en una oficina de la Seguretat Social les dades identificatives del certificat digital han de coincidir amb els que la Seguretat Social tingui.3.- Canal telemàtic. Usuaris sense certificat digital.

Amb el servei d'obtenció d'informes de vida laboral sense certificat digital, l'informe s'obté a través del correu ordinari sense necessitat de presentar-se en cap Administració de la Seguretat Social.

Emplenar el formulari de sol · licitud de l'informe de vida laboral.

Que les dades que es facin constar en el formulari coincidisquen amb les existents en les bases de dades de la Tresoreria.

L'enviament dels informes de vida laboral sol · licitats a través d'aquest servei es realitzarà al domicili del sol · licitant existent en les bases de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.Contingut d'un informe de vida laboral.

L'informe de vida laboral consta d'una primera pàgina on figuren les dades identificatives del sol · licitant, el nombre de dies en situació d'alta a la data d'expedició de l'informe, notes informatives i altres possibles textos en funció de les circumstàncies concretes de cada persona en la seva relació amb la Seguretat Social.

La segona i, si s'escau, posteriors pàgines inclou els diferents períodes que tingui acreditats la persona titular de l'informe en el sistema de la Seguretat Social.

A continuació s'aclareixen alguns conceptes i denominacions usats en l'informe de vida laboral que poden ajudar a comprendre el contingut. No tots els conceptes que es detallen han d'aparèixer necessàriament en el seu informe de vida laboral atès que alguna de les denominacions són específiques de determinats règims o situacions concretes.Règim.

Identifica el règim en el qual s'enquadra el corresponent període. Pot ser algun dels següents: Règim General, Règim Especial de Treballadors per compte propi o AUTÒNOMS, Règim Especial AGRARI, Règim Especial dels treballadors del MAR, Règim Especial de la mineria del CARBÓ o Règim especial de treballadors de LLAR. Dins del Règim GENERAL s'identifica el col · lectiu de REPRESENTANTS DE COMERÇ, i al SISTEMA ESPECIAL DE FRUITES, HORTALISSES I CONSERVES VEGETALS.Empresa.

Es consigna el codi de compte de cotització o número d'inscripció de l'empresari utilitzat per a la individualització d'aquest en el respectiu règim del Sistema de la Seguretat Social, així com la denominació de l'empresa o organisme a nom figura el codi de compte de cotització .Situació assimilada a la d'alta.

Situació diferent a la de la prestació de serveis o activitat determinant del seu enquadrament en un règim del sistema de la Seguretat Social, que té efectes respecte de les prestacions, contingències i en les condicions que per a cadascuna d'elles s'estableixen en el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i en les altres normes reguladores de les mateixes.Data d'alta.

Data d'inici de la prestació de serveis o de l'activitat, o data d'inici de la situació assimilada a la d'alta.Data d'efecte de l'alta.

Data a partir de la qual té efectes l'alta amb vista a causar dret a les prestacions del sistema de Seguretat Social, excepte per a les prestacions derivades d'accidents de treball i malalties professionals, desocupació i assistència sanitària derivada de malaltia comuna, maternitat i accident no laboral, en les quals la data d'efecte d'alta coincideix, en tot cas, amb la data d'alta.Data de baixa.

Data de cessament de la prestació de serveis o de l'activitat, o data de cessament de la situació assimilada a la d'alta.Contracte de treball (C.T.).

Clau que identifica a efectes de la gestió de la Seguretat Social, la modalitat del contracte de treball (*). Les claus actualment vigents són les que figuren al revers d'aquest document.

(*) En el cas que el treballador, en cada període, hagi tingut més d'un contracte de treball, només apareix en l'informe de vida laboral l'últim de qualsevol d'aquestes dades.CTP -% sobre la jornada habitual de l'empresa.

En els contractes de treball a temps parcial el coeficient, en tants per cent, identifica el percentatge que, sobre la jornada a temps complet establerta en el Conveni Col · lectiu d'aplicació o, si no, sobre la jornada ordinària màxima legal, realitza o ha realitzat el treballador / a. (*)

(*) En el cas que el treballador, en cada període, hagi tingut més d'un percentatge sobre la jornada habitual de l'empresa només apareix en l'informe de vida laboral l'últim de qualsevol d'aquestes dades.Grup de cotització.

Grup de categories professionals en què s'inclou al treballador / a (*). Els grups de cotització actuals són els que figuren al revers d'aquest document.

(*) En el cas que el treballador, en cada període, hagi tingut més d'un grup de cotització només apareix en l'informe de vida laboral l'últim de qualsevol d'aquestes dades.Dies en alta.

Nombre de dies compresos entre la DATA D'EFECTE DE L'ALTA i la DATA DE BAIXA. En situacions d'alta el nombre de dies es computa entre la DATA D'EFECTE DE L'ALTA i la DATA D'EMISSIÓ DE L'INFORME que figuren en el document que es va lliurar a aquesta Subdirecció General.

-PECULIARITATS DELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL:

Al nombre resultant de la diferència entre la DATA D'EFECTE DE L'ALTA i la DATA DE BAIXA s'ha aplicat el percentatge sobre la jornada habitual de l'empresa. En el cas que en un període el treballador hagi tingut diferents jornades de treball quant a la seva durada, en el càlcul dels dies s'han tingut en compte totes elles. El càlcul del nombre de dies en situació d'alta en períodes amb contracte a temps parcial és provisional. El càlcul definitiu dels dies teòrics de cotització s'efectuarà en funció del nombre d'hores ordinàries i complementàries efectivament treballades. Aquest càlcul es realitzarà en el moment en què s'efectuï una sol · licitud per l'accés a una prestació econòmica del sistema de la Seguretat Social. En qualsevol cas, per a les prestacions de jubilació i incapacitat permanent, al nombre de dies en situació d'alta se li aplicarà el coeficient multiplicador de 1.5.

-PECULIARITATS DEL CONVENI ESPECIAL DE FUNCIONARIS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els dies en situació d'alta en aquest conveni especial únicament són computables per l'accés a la prestació econòmica d'incapacitat permanent derivada de contingències comunes.

-PECULIARITATS DEL SISTEMA ESPECIAL DE FRUITES, HORTALISSES I CONSERVES VEGETALS

Si en l'informe consten les dades de COEFICIENT DE PERMANÈNCIES, DIES DE TREBALL i / o DIES ALS QUE NO ÉS D'APLICACIÓ EL COEFICIENT DE PERMANÈNCIES el nombre de dies en situació d'alta es calcula multiplicant els DIES DE TREBALL pel COEFICIENT DE PERMANÈNCIES , sumant-se al resultat obtingut els DIES ALS QUE NO ÉS D'APLICACIÓ EL COEFICIENT DE PERMANÈNCIES.

La situació d'alta de forma simultània en dos, o més, règims diferents de l'esmentat sistema-pluriactivitat-, sent una de les empreses del Sistema Especial de Fruites, Hortalisses i Conserves Vegetals, impedeix determinar si al nombre de dies calculat segons s'ha indicat en el paràgraf anterior se'n resten dies per existir una superposició de períodes cotitzats. El càlcul definitiu es realitzarà en el moment que s'efectuï una sol · licitud per l'accés a una prestació econòmica del sistema de la Seguretat Social.C.I.

Certificació informàtica de seguretat.

 

Tags: Assessoria laboral, Seguretat Social, informe vida laboral, cotització.