La prestació contritiva per desocupació. Requisits per cobrar l'atur.

30/08/2012

Requisits, base reguladora, quantia, límits i termini.
        
      
A. - Requisits per cobrar la prestació contributiva (l'atur):

 

  • Estar afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a la d'alta.
  • Tenir cotitzat un període mínim de 360 ​​dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació.
  • Acreditar disponibilitat per buscar activament feina i per acceptar col · locació adequada a través de la subscripció del compromís d'activitat.
  • No haver complert l'edat ordinària per causar dret a la pensió de jubilació.


S'entén per compromís d'activitat, l'obligació que adquireix el sol · licitant o beneficiari de les prestacions de buscar activament feina, acceptar una col · locació adequada i participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació reconversió o inserció professional per incrementar la seva ocupabilitat, així com de complir les restants obligacions previstes.

S'entén per col · locació adequada la professió demandada pel treballador i també la que es correspongui amb la seva professió habitual o qualsevol altra que s'ajusti a les seves aptituds físiques i formatives. En tot cas, s'entendrà per col · locació adequada la coincident amb l'última activitat laboral exercida sempre que la seva durada hagués estat igual o superior a tres mesos.

Transcorregut un any de percepció ininterrompuda de les prestacions, a més de les professions anteriors, també podran ser considerades adequades altres col · locacions que a judici del Servei Públic d'Ocupació pugui exercir el treballador.

La col · locació s'entendrà adequada quan s'ofereixi en la localitat de residència habitual del treballador o en una altra localitat situada en un radi inferior a 30 quilòmetres des de la localitat de la residència habitual, llevat que el treballador acrediti que el temps mínim per al desplaçament, de anada i tornada, supera el 25 per cent de la durada de la jornada diària de treball, o que el cost del desplaçament suposa una despesa superior al 20 per cent del salari mensual, o quan el treballador tingui possibilitat d'allotjament apropiat en el lloc de nova ocupació.

La col · locació que s'ofereixi al treballador s'entendrà adequada tenint en compte la durada del treball, indefinida o temporal, o de la jornada de treball, a temps complet o parcial. A més aquesta col · locació per entendre adequada, ha d'implicar un salari equivalent a l'aplicable al lloc de treball que s'ofereixi, amb independència de la quantia de la prestació a què tingui dret el treballador, o encara que es tracti de treballs de col · laboració social.

Per aplicar el que preveuen els paràgrafs anteriors el Servei Públic d'Ocupació competent ha de tenir en compte les circumstàncies professionals i personals de l'aturat, així com la conciliació de la vida familiar i laboral, l'itinerari d'inserció fixat, les característiques del lloc de treball ofert, l'existència de mitjans de transport per al desplaçament, així com les característiques dels mercats locals d'ocupació. El salari corresponent a la col · locació perquè aquesta sigui considerada adequada no podrà, en cap cas, ser inferior al salari mínim interprofessional una vegada descomptats d'aquell les despeses de desplaçament.


B. - Base Reguladora.


Mitjana de les bases de cotització per desocupació dels últims 180 dies treballats, excloses les retribucions percebudes en concepte d'hores extraordinàries.

 
C. - Quantia de cobrament.

  • 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies.
  • 50% de la base reguladora durant la resta de la prestació (abans de la reforma de juliol 2012 el percentatge era del 60%).


D. - Import mínim i màxim a cobrar.

  •     Mínim:


Sense fills: 80% de l'Identificador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual vigent en el moment del naixement del dret, incrementat en una sisena part 497,00 euros / mes per a prestacions nascudes l'any 2012).

Amb fills: 107% de l'IPREM mensual vigent en el moment del naixement del dret, incrementat en una sisena part (664,74 euros / mes per a prestacions nascudes l'any 2012).

  •       Màxim:

Sense fills: 175% de l'IPREM mensual vigent en el moment del naixement del dret, incrementat en una sisena part (1.087,20 euros / mes per a prestacions nascudes l'any 2012).

Amb un fill: 200% de l'IPREM mensual vigent en el moment del naixement del dret, incrementat en una sisena part (1.242,52 euros / mes per a prestacions nascudes l'any 2012).

Amb dos fills o més: 225% de l'IPREM mensual vigent en el moment del naixement del dret, incrementat en una sisena part (1.397,83 euros / mes per a prestacions nascudes l'any 2012).

En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, el límit màxim i mínim de la prestació es calcularà aplicant als límits màxims i mínims establerts el mateix percentatge que suposi la jornada realitzada sobre l'habitual de l'empresa.

Es consideren fills a càrrec els menors de 26 anys o majors amb discapacitat que convisquin al seu domicili i no tinguin rendes superiors als 641 euros al mes.


E. - Dret d'opció.

Si es va interrompre el cobrament d'una prestació contributiva per trabajadr durant l'últim any o més, es podrà triar entre reprendre la prestació suspesa o cobrar la nova generada. Això és el dret d'opció.

Si per treballar l'últim període d'un any o més, es va interrompre el cobrament d'un subsidi per desocupació, s'ha de demanar la nova prestació per desocupació generada. Quan el dret a la prestació s'extingeixi perquè un treball per compte d'altri de durada igual o superior a dotze mesos, i es reconegui una nova prestació per desocupació sense haver esgotat la prestació anterior, la persona treballadora PODRÀ OPTAR, per escrit i en el termini de 10 dies des del reconeixement de la prestació, entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases, percentatge i límits que li corresponien o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades.

Si la persona treballadora opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar la nova prestació per la qual no ha optat, no es poden computar per al reconeixement d'un dret posterior.

Si la persona treballadora és fixa discontínua podrà optar també, encara que no hagi extingit el dret a prestació per atur anterior, entre reprendre aquest dret o percebre un de nou si acredita període d'ocupació cotitzada de, almenys, 360 dies i compleix la resta de requisits . En aquest cas, si opta per reprendre el dret anterior que tenia interromput, les cotitzacions tingudes en compte per a la nova prestació per la qual no opta sí que podran computar per a un dret posterior.


F. - Durada de la prestació per desocupació.

El RDL 20/2012 de 13 de juliol, ha retallat la prestació per desocupació. Durant els 180 primers dies de prestació es percep el 70% de la base reguladora, ia partir del 6 º mes, es percep el 50%. No s'han modificat els límits màxims i mínims de la prestació per desocupació.

A l'import brut de la prestació per desocupació, se li aplicaran dos tipus de deduccions, d'una banda la part de cotització a la Seguretat Social a càrrec i per altre la retenció a compte de l'IRPF.

En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, el límit màxim i mínim de la prestació es calcularà aplicant als límits màxims i mínims establerts el mateix percentatge que suposi la jornada realitzada sobre l'habitual de l'empresa.

Respecte a la durada màxima del subsidi d'atur, s'estableix en 720 dies en cas que s'hagi cotitzat durant més de 2.160 dies, és a dir, la durada màxima és de dos anys si s'ha treballat durant els sis últims anys.

Durada de l'atur
Des de 360 fins 539 dies120 dies
Des de 540 fins 719 dies180 dies
Des de 720 fins 899 dies240 dies
Des de 900 fins 1.079 dies300 dies
Des de 1.080 fins 1.259 dies360 dies
Des de 1.260 fins 1.439 dies420 dies
Des de 1.440 fins 1.619 dies480 dies
Des de 1.620 fins 1.799 dies540 dies
Des de 1.800 fins 1.979 dies600 dies
Des de 1.980 fins 2.159 dies660 dies
Des de 2.160 dies720 dies