CRITERI DE CAIXA

01/01/2014

RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA EN L'IVA 

 

Amb efectes des del 1 de gener de 2014, l'article 23 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització introdueix el règim especial del criteri de caixa en el capítol X del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (art. 163 i seg.) Aquest nou règim especial de caràcter optatiu, permet als subjectes passius retardar la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament als seus clients encara es retardarà, igualment, la deducció de l'IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en que efectuï el pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble); tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què les operacions s'hagin efectuat. Les principals característiques del règim especial del criteri de caixa són:

 

1.- Requisits subjectius: Podran aplicar aquest règim especial els subjectes passius de l'impost el volum d'operacions durant l'any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d'euros, entenent que les operacions es realitzen quan s'hagi produït la meritació de l'IVA si no els hagués estat aplicable el règim especial. S'exclouen els subjectes passius els cobraments en efectiu respecte un mateix destinatari durant l'any natural superin la quantia determinada reglamentàriament.

 

2.- Règim optatiu: El règim pot aplicar-se pels subjectes passius que compleixin els requisits anteriors i optin per la seva aplicació en els termes que s'estableixin reglamentàriament. L'opció s'entendrà prorrogada excepte renúncia. Aquesta renúncia té una validesa mínima de 3 anys. La renúncia o exclusió del règim determinarà el manteniment de les normes regulades en el mateix respecte de les operacions efectuades durant la seva vigència.

 

3.- Requisits objectius: El règim especial es referirà a totes les operacions del subjecte passiu realitzades en el territori d'aplicació de l'impost S'exclouen:

• Les acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d'equivalència, de l'or d'inversió, aplicable als serveis prestats per via electrònica i del grup d'entitats.

• Els lliuraments de béns exemptes a què es refereixen els articles 21, 22, 23, 24 i 25 d'aquesta Llei (exportacions i entregues intracomunitàries de béns) .

• Les adquisicions intracomunitàries de béns.

• Aquelles en què el subjecte passiu de l'impost sigui l'empresari o professional per a qui es realitza l'operació d'acord article 84.U.2n, 3r i 4t (supòsits d'inversió del subjecte passiu).

• Les importacions i les operacions assimilades a importacions.

• Aquelles a què es refereixen els articles 9.1º i 12 (autoconsums de béns i serveis).

 

4.-Contingut del règim:

4.1- L'impost es merita:

• En el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.

• El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el cobrament no s'ha produït. Haurà d'acreditar el moment del cobrament, total o parcial, del preu de l'operació.

4.2.- La repercussió s'ha d'efectuar al moment d'expedir i lliurar la factura però s'entendrà produïda en el moment de la meritació de l'operació.

4.3.- Els subjectes passius acollits al règim podran practicar les seves deduccions en els termes que estableix el títol VIII de la LIVA amb la particularitat que el dret a la deducció neix:

• En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets

• El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït Haurà d'acreditar el moment del pagament total o parcial del preu de l'operació.

4.4.- Les obligacions formals específiques d'aquest règim es determinaran reglamentàriament.

 

5.- Destinataris de les operacions afectades pel règim:

En el cas dels subjectes passius no acollits al règim però que siguin destinataris de les operacions incloses en el mateix, el dret a la deducció de les quotes suportades per aquestes operacions neix:

5.1.- En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.

5.2.- El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

 

6.- Modificació de bases imposables de l'article 80.Quatre LIVA.

La modificació de la base imposable per crèdits incobrables efectuada per subjectes passius que no estiguin acollits al règim especial del criteri de caixa, determinarà el naixement del dret a la deducció de les quotes suportades pel subjecte passiu deutor acollit a aquest règim especial corresponents a les operacions modificades i que estiguessin encara pendents de deducció.

 

7.- Efectes de la interlocutòria de declaració de concurs.

La declaració de concurs del subjecte passiu acollit al règim especial del criteri de caixa o del subjecte passiu destinatari de les seves operacions ha de determinar, en la data de la interlocutòria de declaració del concurs, la meritació de les quotes repercutides i la deducció de les quotes suportades respecte de les operacions a les quals hagi estat aplicable aquest règim, que estiguessin encara pendents de meritació o deducció.